نه به تحقیر

عاشورا و آن واقعه‌ی دردناک، اینک چه نسبتی با زندگی ما برقرار می‌کند؟ از آن رخ‌داد چه می‌آموزیم؟ و در مواجهه‌ی با آن، چه می‌کنیم؟

عاشورا و آن واقعه‌ی دردناک، اینک چه نسبتی با زندگی ما برقرار می‌کند؟ از آن رخ‌داد چه می‌آموزیم؟ و در مواجهه‌ی با آن، چه می‌کنیم؟