هر سال سیل، هر سال تخریب، هر سال بازسازی !

مدیریت سیل امری است که از ابتدا تا انتهای آن کاملا روشن است. فصول بارندگی مشخص است، پهنه های سیل کاملا مشخص است، مسیر غالب سیل و سازه های موجود کاملا مشخص است، دبی و حجم سیل با توجه به نقشه های هواشناسی کاملا قابل محاسبه است، امکانات لازم برای آمادگی و رویارویی با پدیده کاملا قابل ارزیابی است و … خلاصه فرایند مدیریت سیلاب ها از ابتدا تا انتها قابل ارزیابی و محاسبه از ماه ها قبل می باشد.
حال ما هر ساله در این فصل در استانهای شناخته شده ناگهان غافلگیر می شویم ؟! و شب قبل از سیل تصمیم می گیریم روستایی یا شهری را تخلیه کنیم ؟ بعد از تحمل مقدار قابل توجه ای خسارت مالی، مرگ و میر از دولت کمک مالی برای مناطق خسارت دیده در قالب وام های گوناگون می کنیم، پل های خسارت را دوباره ترمیم و بازسازی می کنیم برای چندمین بار و منتظر سال بعد می مانیم ! اگر نمی دانستیم چیزی ؛ خبر زیر https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/01/23/2879111/ ساخت-یک-پل-یا-یک-بند-نابجا-می-تواند-عامل-ایجاد-سیل-باشد
اگر جاده ای، یا بندی یا پلی یا سازه ای یا … برای چندمین بار در طول سالیان در اثر سیل خراب و منهدم می شود آیا..

مدیریت سیل امری است که از ابتدا تا انتهای آن کاملا روشن است. فصول بارندگی مشخص است، پهنه های سیل کاملا مشخص است، مسیر غالب سیل و سازه های موجود کاملا مشخص است، دبی و حجم سیل با توجه به نقشه های هواشناسی کاملا قابل محاسبه است، امکانات لازم برای آمادگی و رویارویی با پدیده کاملا قابل ارزیابی است و … خلاصه فرایند مدیریت سیلاب ها از ابتدا تا انتها قابل ارزیابی و محاسبه از ماه ها قبل می باشد.

حال ما هر ساله در این فصل در استانهای شناخته شده ناگهان غافلگیر می شویم ؟! و شب قبل از سیل تصمیم می گیریم روستایی یا شهری را تخلیه کنیم ؟ بعد از تحمل مقدار قابل توجه ای خسارت مالی، مرگ و میر از دولت کمک مالی برای مناطق خسارت دیده در قالب وام های گوناگون می کنیم، پل های خسارت را دوباره ترمیم و بازسازی می کنیم برای چندمین بار و منتظر سال بعد می مانیم ! اگر نمی دانستیم چیزی ؛ خبر زیر https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/01/23/2879111/ ساخت-یک-پل-یا-یک-بند-نابجا-می-تواند-عامل-ایجاد-سیل-باشد

اگر جاده ای، یا بندی یا پلی یا سازه ای یا … برای چندمین بار در طول سالیان در اثر سیل خراب و منهدم می شود آیا با زبان بی زبانی به عزیزان مسئول استانی و شهری و روستایی نمی گوید که وجود من در اینجا نادرست است ؟! یا اینکه نمی گوید بالا دست من اوضاع باید مدیریت شود ؟ یا می گوید و درک هم می شود لاکن بودجه های بازسازی جذابتر جلوه می کنند ! حیرانم تا کی باید بودجه های اساسی و عمومی کشور هر ساله صرف بی مسئولیتی عده ای در مناطق خاص شود.

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران