هشدارها و آسیب‌های پرداخت یارانه‌های جدید

یکی از موضوعات پربازدیدی که مردم بیش از هر زمان دیگری الان دارند پی می‌گیرند، موضوع یارانه‌ها، دهک‌بندی‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و به نوعی بخشی از حمایت‌هایی است که در راستای آن، دولت قرار است از خانواده‌های نیازمند و بقیه مردم انجام دهد.

یکی از موضوعات پربازدیدی که مردم بیش از هر زمان دیگری الان دارند پی می‌گیرند، موضوع یارانه‌ها، دهک‌بندی‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و به نوعی بخشی از حمایت‌هایی است که در راستای آن، دولت قرار است از خانواده‌های نیازمند و بقیه مردم انجام دهد.