هشدار ۲۵ سال قبل؛ این سکوت علامت دردی خطرناک است!

“به خدا پسران جوانی که در این سوی و آن سوی شهر فریاد جوانی سر می‌دهند قصد پایمال کردن دستاوردهای انقلاب را ندارند. به خدا دخترانی که موی سرشان از روسری بیرون می ریزد قصد دهن‌کجی به خون شهدا و دشمنی با ارزش‌های انقلاب را ندارند.

"به خدا پسران جوانی که در این سوی و آن سوی شهر فریاد جوانی سر می‌دهند قصد پایمال کردن دستاوردهای انقلاب را ندارند. به خدا دخترانی که موی سرشان از روسری بیرون می ریزد قصد دهن‌کجی به خون شهدا و دشمنی با ارزش‌های انقلاب را ندارند.