هلوکاست غزه

اقدام غافلگیرانه حماس در شهرکهای صهیونیست نشین اراضی اشغالی از حجمی بی نظیر در جنگاوری برخوردار بود و پس از نبرد ۱۹۷۳ برای نخستین بار حیات و بقای رژیم صهیونیستی به چالش جدی کشیده شده است، چالشی که واکنش تل آویو نسبت به اقدام حماس را قابل پیش بینی می کرد.
قطعا جنبش حماس نسبت به این واکنش اطلاع کامل و جامعی داشت و می توان انتظار داشت که برای مدیریت نبرد، تاکتیک های لازم را درنظر گرفته باشد اما آن سوی میدان رژیمی قرار دارد که در طول عمر خود از هیچگونه جنایت آشکار و پنهان علیه فلسطینیان و حتی کشورهای منطقه رویگردان نبوده و حتی با وجود توافق اسلو مبنی بر پذیرش دو کشور فلسطینی و اسرائیلی به هیچ یک از بندهای توافق خود پایبند نبوده است.
حاکمان چنین رژیمی با به راه انداختن هلوکاست غزه و قتل عام فلسطینیان که نوعی نسل کشی از جامعه عرب محسوب می شود درصدد نشان دادن کامل خوی وحشی و ددمنشانه خود هستند.
#هلوکاست_غزه به وضوح نشان داده است که در قانون جنگل موجودات ضعیف تر قربانی حقِ مجعولی هستند که قانون بقا در اختیار حیوانات وحشی قرار می دهد تا برای تضمین بقایشان علاوه بر کشتن انسانهای بی گناه ، تمامی ..

اقدام غافلگیرانه حماس در شهرکهای صهیونیست نشین اراضی اشغالی از حجمی بی نظیر در جنگاوری برخوردار بود و پس از نبرد ۱۹۷۳ برای نخستین بار حیات و بقای رژیم صهیونیستی به چالش جدی کشیده شده است، چالشی که واکنش تل آویو نسبت به اقدام حماس را قابل پیش بینی می کرد.
قطعا جنبش حماس نسبت به این واکنش اطلاع کامل و جامعی داشت و می توان انتظار داشت که برای مدیریت نبرد، تاکتیک های لازم را درنظر گرفته باشد اما آن سوی میدان رژیمی قرار دارد که در طول عمر خود از هیچگونه جنایت آشکار و پنهان علیه فلسطینیان و حتی کشورهای منطقه رویگردان نبوده و حتی با وجود توافق اسلو مبنی بر پذیرش دو کشور فلسطینی و اسرائیلی به هیچ یک از بندهای توافق خود پایبند نبوده است.
حاکمان چنین رژیمی با به راه انداختن هلوکاست غزه و قتل عام فلسطینیان که نوعی نسل کشی از جامعه عرب محسوب می شود درصدد نشان دادن کامل خوی وحشی و ددمنشانه خود هستند.
#هلوکاست_غزه به وضوح نشان داده است که در قانون جنگل موجودات ضعیف تر قربانی حقِ مجعولی هستند که قانون بقا در اختیار حیوانات وحشی قرار می دهد تا برای تضمین بقایشان علاوه بر کشتن انسانهای بی گناه ، تمامی زیرساخت های خدمات عمومی، اقتصادی و… را نابود کنند و از این جهت است که تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در فلسطینی توصیف کردن هلوکاست غزه، هرگونه بهانه برای جنگ افروزی بیشتر صهیونیستها علیه سایر بازیگران به ویژه جمهوری اسلامی ایران را از این رژیم جنایت پیشه گرفت.
باید در نظر داشت پس از عهد شکنی های متعدد و جنایات فراوان اسرائیل ، فلسطینیان نیز بر اساس قاعده بقا حق پاسخ به جنایات صهیونیستها را برای خود محفوظ می دانند که این منطق مشترک دو طرفِ منازعه ابعاد مبهمی را رقم می زند و بازیگران پیرامونی این نبرد باید توجه داشته باشند هرگونه اقدامی که بهانه برای گسترش جنگ به دست اسرائیل دهد نه تنها این رژیم را از تنگنای خفت بار هلوکاست غزه رهایی می بخشد بلکه با واکنش دیوانه وار صهیونیستها می تواند دامنه ضایعه بار جنگ را به کشورهای هدف تعمیم دهد و چه بسا در سیطره پروپاگاندای صهیونیسم جهانی جایگاه جانی و قربانی جابجا شود.