هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

ناآرامی‌های اخیر به تمامی از جنس ناآرامی‌های مقطعی گذشته نیست اما ریشه در فرایندی دارد که پیشاپیش درباره بروز آن به هر بهانه، از سوی آگاهان هشدار داده شده بود. مشکل کجاست؟ و چرا به نقطه جوش کنونی رسید؟

ناآرامی‌های اخیر به تمامی از جنس ناآرامی‌های مقطعی گذشته نیست اما ریشه در فرایندی دارد که پیشاپیش درباره بروز آن به هر بهانه، از سوی آگاهان هشدار داده شده بود. مشکل کجاست؟ و چرا به نقطه جوش کنونی رسید؟