ورزش کشور یتیم شد!

روز گذشته ویدیویی از مجمع فدراسیون کشتی منتشر شد که در آن علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با پولادگر معاون وزیر ورزش باهم درگیری لفظی پیدا کردند. این اولین بار نبود که قهرمان المپیک و جهان با مدیران عالی رتبه ورزش ایران درگیر می شود. چندی پیش بود که علیرضا دبیر با وزیر ورزش درگیر شده بود.
علیرضا دبیر در سالهای اخیر و از روزی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده تلاشهای زیادی برای کشتی و کشتی گیران کرده است. از بازسازی خانه کشتی و سر و سامان دادن به کشتی گیران ملی پوش و ایجاد فضایی خوب برای آنها تا نظارت بر روی تیم های ملی و گرفتن اسپانسر برای ملی پوشان. در این که دبیر در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای کشتی کرده شکی نیست اما رفتار و گفتار او در شان یک رئیس فدراسیون مدال آور نیست. با رفتارهای علیرضا دبیر در مقابل مدیران ورزش کشور، این بستر برای دیگر مدیران فدراسیونها باز شده تا آنها هم هر طور دلشان می خواهد با وزیر و معاونینش صحبت کنند تا حرفشان را به کرسی بنشانند. با این رویه به نظر می رسد شان و منزلت وزیر ورزش از بین رفته و دیگر حرف آنها اعتبار و قدرتی ندارد.
روزی که حمید سجادی به عنو..

روز گذشته ویدیویی از مجمع فدراسیون کشتی منتشر شد که در آن علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با پولادگر معاون وزیر ورزش باهم درگیری لفظی پیدا کردند. این اولین بار نبود که قهرمان المپیک و جهان با مدیران عالی رتبه ورزش ایران درگیر می شود. چندی پیش بود که علیرضا دبیر با وزیر ورزش درگیر شده بود.

علیرضا دبیر در سالهای اخیر و از روزی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده تلاشهای زیادی برای کشتی و کشتی گیران کرده است. از بازسازی خانه کشتی و سر و سامان دادن به کشتی گیران ملی پوش و ایجاد فضایی خوب برای آنها تا نظارت بر روی تیم های ملی و گرفتن اسپانسر برای ملی پوشان. در این که دبیر در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای کشتی کرده شکی نیست اما رفتار و گفتار او در شان یک رئیس فدراسیون مدال آور نیست. با رفتارهای علیرضا دبیر در مقابل مدیران ورزش کشور، این بستر برای دیگر مدیران فدراسیونها باز شده تا آنها هم هر طور دلشان می خواهد با وزیر و معاونینش صحبت کنند تا حرفشان را به کرسی بنشانند. با این رویه به نظر می رسد شان و منزلت وزیر ورزش از بین رفته و دیگر حرف آنها اعتبار و قدرتی ندارد.

روزی که حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش انتخاب شد، همه ورزشکاران و ورزش دوستان از حضور یک شخص ورزشی در راس امور خوشحال شدند اما به نظر می رسد مدیری که سالها منتظرش بودیم در خواب است و نمی دانیم دیگر چه اتفاقی باید رخ دهد تا آقای وزیر خودی نشان دهد.

وزارت ورزش مدیر مقتدر و کاربلد می خواهد. شخصی که توانایی مدیریت فدراسیون ها را داشته باشد نه اینکه چشم بر خطاها بپوشد.

۲۵۶ ۲۵۶