وصف علی(ع) با اقتباس از اولین غزل حافظ

این سروده در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ماه رمضان۱۴۴۴ ( اردیبهشت ۱۴۰۱) به ترتیب الفبا و با اقتباس از اولین غزل حافظ سروده شد و در آن سعی شد تا آرایه ها در هر بیت بیشتر همجنس همان حرف باشد.

این سروده در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ماه رمضان۱۴۴۴ ( اردیبهشت ۱۴۰۱) به ترتیب الفبا و با اقتباس از اولین غزل حافظ سروده شد و در آن سعی شد تا آرایه ها در هر بیت بیشتر همجنس همان حرف باشد.