وضعیت کنونی کشور و منظور از امنیت اقتصادی در اصول قانون اساسی!

اصل۲۲قانون اساسی مقرر می کند: حیثیت،جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است. آنچه که در این اصل ذیل عنوان حقوق ملت ثبت شده است تبلور عینی ضرورت توجه به مقوله ی امنیت مردم در ابعاد متنوع زندگی شخصی واجتماعی ایشان است.

اصل۲۲قانون اساسی مقرر می کند: حیثیت،جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است. آنچه که در این اصل ذیل عنوان حقوق ملت ثبت شده است تبلور عینی ضرورت توجه به مقوله ی امنیت مردم در ابعاد متنوع زندگی شخصی واجتماعی ایشان است.