وظیفه شهرداری ارائه خدماتِ شهری است یا تبلیغاتِ اسلامی؟

اخیرا شهرداریِ تهران به منظور بالابردن ایمان ساکنین پایتخت، بزرگراه ها را مملو از بیلبوردهایی نموده که پیامِ آنها تقویت اعتقاداتِ دینی شهروندان است.

اخیرا شهرداریِ تهران به منظور بالابردن ایمان ساکنین پایتخت، بزرگراه ها را مملو از بیلبوردهایی نموده که پیامِ آنها تقویت اعتقاداتِ دینی شهروندان است.