وقتی دانش آواربرداری در کشور نداریم

متاسفانه ما دانش مدیریت آواربرداری در کشور نداریم.

متاسفانه ما دانش مدیریت آواربرداری در کشور نداریم.