پاسداشت هادی خانیکی؛ تحول‌آفرینی‌های بیماری سرطان

دکتر هادی خانیکی، استاد بزرگ و فرهیخته‌ی ارتباطات و کنشگر صاحب‌نظر و پُرتلاش عرصه‌های سیاسی و اجتماعی که از باورمندان و پیشتازان رویکرد گفت‌وگو در جامعه است؛

دکتر هادی خانیکی، استاد بزرگ و فرهیخته‌ی ارتباطات و کنشگر صاحب‌نظر و پُرتلاش عرصه‌های سیاسی و اجتماعی که از باورمندان و پیشتازان رویکرد گفت‌وگو در جامعه است؛