پدری که حاضر نشد برای قصاص قاتل فرزندش دروغ بگوید

در روزگاری که روز به روز از قُبح و زشتی دروغگویی کاسته می شود،دیدن کسانی که حاضر نیستند حتی برای قصاصِ قاتل جگر گوشه اشان دروغ بگویند دست کمی از زیارت اهل معرفت ندارد.

در روزگاری که روز به روز از قُبح و زشتی دروغگویی کاسته می شود،دیدن کسانی که حاضر نیستند حتی برای قصاصِ قاتل جگر گوشه اشان دروغ بگویند دست کمی از زیارت اهل معرفت ندارد.