پدیده‌ای خطرناک‌تر از هر دشمن و خیانتکاری درکشور!

توهم دانایی یعنی اینکه فکر کنیم همه جوانب مطلبی را می دانیم ، بنابر این قاطعانه در مورد آن اظهار نظر می کنیم ، درصورتی که اشتباه می کنیم.

توهم دانایی یعنی اینکه فکر کنیم همه جوانب مطلبی را می دانیم ، بنابر این قاطعانه در مورد آن اظهار نظر می کنیم ، درصورتی که اشتباه می کنیم.