پس از نیمه شب آینده‌ برجام چه خواهد بود؟

بدیهی است که ایران روشن ساخته است که پس از نیمه شب ۲۵ مرداد ماه دو مسیر برای ایالات متحده در فرداها قابل دسترسی است که می تواند روشن یا تاریک باشد، مسیر روشن ادامه‌ی گفتگو برای حل اختلافات باقیمانده برجامی و تصمیمات منطقی کاخ سفید برای کسب رضایت ایران است و مسیر تاریک، آزمایش مسیرهای قدیمی چند دهه‌ی گذشته که هیچگاه دست آوردی برای آمریکا به همراه نداشته است.

بدیهی است که ایران روشن ساخته است که پس از نیمه شب ۲۵ مرداد ماه دو مسیر برای ایالات متحده در فرداها قابل دسترسی است که می تواند روشن یا تاریک باشد، مسیر روشن ادامه‌ی گفتگو برای حل اختلافات باقیمانده برجامی و تصمیمات منطقی کاخ سفید برای کسب رضایت ایران است و مسیر تاریک، آزمایش مسیرهای قدیمی چند دهه‌ی گذشته که هیچگاه دست آوردی برای آمریکا به همراه نداشته است.