پلمپ اداره تعاون و رفاه توسط شهرداری؛ دعوای مدیران و شان مردم

در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در کشورهای دارای اصل تفکیک و استقلال قوا تمهیداتی بعضا شبیه هم اندیشیده شده است.

در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در کشورهای دارای اصل تفکیک و استقلال قوا تمهیداتی بعضا شبیه هم اندیشیده شده است.