پیش‌بینی‌ناپذیری و برنامه‌ناریزی

چند روز مطلب پیش نوشتم که خیلی مورد توجه مردم در شبکه های اجتماعی قرار گرفت . در آن مطلب با اشاره به خدماتی که به زائران اربعین اختصاص داده شده است چنین نوشته بودم:

چند روز مطلب پیش نوشتم که خیلی مورد توجه مردم در شبکه های اجتماعی قرار گرفت . در آن مطلب با اشاره به خدماتی که به زائران اربعین اختصاص داده شده است چنین نوشته بودم: