پیشنهاد بورل و نکته‌هایش

متن توافقنامه پیشنهادی «جوزف بورل» به طرف‌های حاضر در آخرین دور مذاکرات چهار روزه وین، حاوی چند نکته اصلی است. مهم‌ترین آن یک‌دستی و یک‌صدایی طرف‌های مذاکره کننده با ایران اعم از اعضای دو بلوک غربی و شرقی در چارچوب پیشنهاد ارائه شده است.

متن توافقنامه پیشنهادی «جوزف بورل» به طرف‌های حاضر در آخرین دور مذاکرات چهار روزه وین، حاوی چند نکته اصلی است. مهم‌ترین آن یک‌دستی و یک‌صدایی طرف‌های مذاکره کننده با ایران اعم از اعضای دو بلوک غربی و شرقی در چارچوب پیشنهاد ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.