پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

اخیرا متنی با عنوان پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که توسط مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده در فضای عمومی منتشر گردیده است.

اخیرا متنی با عنوان پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که توسط مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده در فضای عمومی منتشر گردیده است.