چراغ «برجام»‌ رو به خاموشی است؟

رفته‌رفته امید به احیای برجام در حال کم‌رنگ‌شدن است. حامیان برجام با حسرت، شاهد خاموشی کورسوی مانده در افق هستند.

رفته‌رفته امید به احیای برجام در حال کم‌رنگ‌شدن است. حامیان برجام با حسرت، شاهد خاموشی کورسوی مانده در افق هستند.