چرا ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی مهم است؟

شاخص‌های فقر و رفاه در کشور وضعیت مطلوبی ندارند و با چالش‌های متعددی در حوزه رفاه در ساحت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مواجهه با این وضعیت روبه‌رو هستیم.

شاخص‌های فقر و رفاه در کشور وضعیت مطلوبی ندارند و با چالش‌های متعددی در حوزه رفاه در ساحت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مواجهه با این وضعیت روبه‌رو هستیم.