چرا ایران مهم است؟ (۱)

پرسش از اهمیت ایران، سؤالی بدیهی به نظر می آید؛ اما اگر این پرسش را از منظر دشواره های ایران مورد توجه قرار دهیم؛ در می یابیم که سؤالی، بس مهم و نقطه عزیمت اندیشیدن دشواره های خواهد بود. ما با توجه به این رهیافت به خوانش اهمیت اندیشیدن ایده ایران را در دستور کار قرار می دهیم.

پرسش از اهمیت ایران، سؤالی بدیهی به نظر می آید؛ اما اگر این پرسش را از منظر دشواره های ایران مورد توجه قرار دهیم؛ در می یابیم که سؤالی، بس مهم و نقطه عزیمت اندیشیدن دشواره های خواهد بود. ما با توجه به این رهیافت به خوانش اهمیت اندیشیدن ایده ایران را در دستور کار قرار می دهیم.