چرا جامعه ما این‌قدر بی‌اعتماد شده است؟

من مراودات زیادی دارم که برای عضویت در یک گروه، اجرای یک نشست یا برنامه‌های مشابه دعوت می کنند.

من مراودات زیادی دارم که برای عضویت در یک گروه، اجرای یک نشست یا برنامه‌های مشابه دعوت می کنند.