چرا دریاچه ارومیه احیا نشد؟

مناقشه و جنجال در فضای مجازی درباره خشکیدن دریاچه ارومیه این روزها بالا گرفته است.

مناقشه و جنجال در فضای مجازی درباره خشکیدن دریاچه ارومیه این روزها بالا گرفته است.