چرا در ایران نظریه ناسیونالیسم وجود ندارد؟

دکتر سید جواد طباطبایی فیلسوف سیاست در ایران در قالب جستارهایی، مسائل مهمی از کنش سیاسی زمامداران را با تکیه تاریخ فکر و فرهنگ ایرانی مورد نقد، ارزیابی و هشدار قرار داده است. این سبک جدید از نوشتار طباطبایی در کنار محتوای حائز اهمیت آن، به کاربرد اندیشه سیاسی در نقد و ارزیابی کنش سیاسی حکمران توجه دارد که در نوع خود درسی بزرگ برای تمام سیاست اندیشان در سطوح مختلف است

دکتر سید جواد طباطبایی فیلسوف سیاست در ایران در قالب جستارهایی، مسائل مهمی از کنش سیاسی زمامداران را با تکیه تاریخ فکر و فرهنگ ایرانی مورد نقد، ارزیابی و هشدار قرار داده است. این سبک جدید از نوشتار طباطبایی در کنار محتوای حائز اهمیت آن، به کاربرد اندیشه سیاسی در نقد و ارزیابی کنش سیاسی حکمران توجه دارد که در نوع خود درسی بزرگ برای تمام سیاست اندیشان در سطوح مختلف است