چرا دعایی محبوب است؟

این متنی است که در سال ٩۴ برای آن بزرگمرد بی‌ادعا نوشته‌ام.

این متنی است که در سال ٩۴ برای آن بزرگمرد بی‌ادعا نوشته‌ام.