چرا ما اصولگراها این سخن رهبرانقلاب را بایکوت کردیم؟

به تجربه دریافته‌ام بخشی از جریان اصولگرایی که امروز بخش قدرتمند این جریان است، چه در زمان حضرت امام و چه در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، برخی سخنان رهبران انقلاب را دوست نداشته و ندارند و به عمد، بعضی بیانات آنان را برجسته می‌کنند. به عبارت درست، «یومن ببعض و یکفر ببعض» هستند.

به تجربه دریافته‌ام بخشی از جریان اصولگرایی که امروز بخش قدرتمند این جریان است، چه در زمان حضرت امام و چه در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، برخی سخنان رهبران انقلاب را دوست نداشته و ندارند و به عمد، بعضی بیانات آنان را برجسته می‌کنند. به عبارت درست، «یومن ببعض و یکفر ببعض» هستند.