چرا هیچ سگی نباید در شهر یا طبیعت رها باشد؟

سگ حیوانی دست‌آموزِ انسان است، و نباید در هیچ‌جا بی نظارت و حمایت انسان حضور داشته باشد. این نظارت و حمایت هم به نفع خود سگ است و هم ضامن حقوق انسان‌های دیگر و حیات وحش.

سگ حیوانی دست‌آموزِ انسان است، و نباید در هیچ‌جا بی نظارت و حمایت انسان حضور داشته باشد. این نظارت و حمایت هم به نفع خود سگ است و هم ضامن حقوق انسان‌های دیگر و حیات وحش.