چشم به داشته‌های دیگران

آیا شده تاکنون به کسی هدیه‌ای بدهید و او بدون اینکه از شما تشکری کرده باشد به دنبال هدیه دوم باشد؟

آیا شده تاکنون به کسی هدیه‌ای بدهید و او بدون اینکه از شما تشکری کرده باشد به دنبال هدیه دوم باشد؟