چند مساله درباره سفر اردوغان و پوتین به تهران

اینکه عده‌ای معتقدند سفر اردوغان و پوتین به تهران در راستای نوعی تقابل با حضور بایدن در منطقه و ایجاد اتحاد سه‌جانبه‌ای در برابر اتحاد عربی- اسرائیلی و آمریکایی است چندان درست به نظر نمی‌رسد.

اینکه عده‌ای معتقدند سفر اردوغان و پوتین به تهران در راستای نوعی تقابل با حضور بایدن در منطقه و ایجاد اتحاد سه‌جانبه‌ای در برابر اتحاد عربی- اسرائیلی و آمریکایی است چندان درست به نظر نمی‌رسد.