کاری ارزشمند درباره عملیات مرصاد

دیشب در کلاب “ایران من” ( از نمونه های بسیار موفق و نادر کلاب هاوس در ایران) موضوع عملیات “مرصاد” و خیانت های سازمان مجاهدین خلق به خصوص در دوران جنگ صدام علیه ایران ، بررسی و موشکافی شد.

دیشب در کلاب "ایران من" ( از نمونه های بسیار موفق و نادر کلاب هاوس در ایران) موضوع عملیات "مرصاد" و خیانت های سازمان مجاهدین خلق به خصوص در دوران جنگ صدام علیه ایران ، بررسی و موشکافی شد.