کتاب را کشته اند، چه اهمیت دارد نمایشگاهش کجا باشد؟

رقمی که اعلام کرد اینقدر موجب تعجب بود که به عنوان یک نویسنده مستقل ایرانی به خود لرزیدم . بعد از این که لرزم نشست فهمیدم هیچ آینده ای برای ادبیات تالیفی ایران متصور نیست و از آن گذشته این وضعیت برای آثار ترجمه هم متفاوت نیست .با این تفاوت که خواهان بیشتری دارد. اما این خواهان هم تا یک جایی پا به پای افزایش قیمت می آید و بیشتر از آن ،همانطور که انتظار می رود عطای کتاب را به لقایش می بخشند.
در این احوال چه قدر خنده دار است دعوای مسئولان شهری و بگو مگویشان بر سر مکان برقراری نمایشگاه، و دعوای دوستان نویسنده مان بر سر تحریم نمایشگاه و غیره و ذالک.
برادر!خواهر! این گوری که برسرش گریه می کنید مرده تویش نیست. چند وقتی هست که کتاب به دلیل عدم کنترل قیمت کاغذ و هزینه های انتشار،مرده. حتی کتاب های درسی هم با من بمیرم و تو بمیری منتشر می شود . حالا چه اهمیتی دارد که عده ای که بیشتر برای تماشا و خوردن سیب زمینی سرخ کرده و اگر پولشان برسد همبرگر و چیزبرگر به نمایشگاه کتاب میآیند، کجا بروند! مصلای تهران یا جاده بهشت زهرا و شهر آفتابی که از همان اولش هم معلوم بود خورشید کتاب بالاخره باید در آنجا غ..

رقمی که اعلام کرد اینقدر موجب تعجب بود که به عنوان یک نویسنده مستقل ایرانی به خود لرزیدم . بعد از این که لرزم نشست فهمیدم هیچ آینده ای برای ادبیات تالیفی ایران متصور نیست و از آن گذشته این وضعیت برای آثار ترجمه هم متفاوت نیست .با این تفاوت که خواهان بیشتری دارد. اما این خواهان هم تا یک جایی پا به پای افزایش قیمت می آید و بیشتر از آن ،همانطور که انتظار می رود عطای کتاب را به لقایش می بخشند.

در این احوال چه قدر خنده دار است دعوای مسئولان شهری و بگو مگویشان بر سر مکان برقراری نمایشگاه، و دعوای دوستان نویسنده مان بر سر تحریم نمایشگاه و غیره و ذالک.

برادر!خواهر! این گوری که برسرش گریه می کنید مرده تویش نیست. چند وقتی هست که کتاب به دلیل عدم کنترل قیمت کاغذ و هزینه های انتشار،مرده. حتی کتاب های درسی هم با من بمیرم و تو بمیری منتشر می شود . حالا چه اهمیتی دارد که عده ای که بیشتر برای تماشا و خوردن سیب زمینی سرخ کرده و اگر پولشان برسد همبرگر و چیزبرگر به نمایشگاه کتاب میآیند، کجا بروند! مصلای تهران یا جاده بهشت زهرا و شهر آفتابی که از همان اولش هم معلوم بود خورشید کتاب بالاخره باید در آنجا غروب کند.