کرامت حسنی

این شعر در روز ۱۴ ماه رمضان مطابق با ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ سروده شد.

این شعر در روز ۱۴ ماه رمضان مطابق با ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ سروده شد.