کم‌رنگ شدن عدالت اخلاقی در حکمرانی سیاسی کشور

شهید بهشتی، در اغلب سخنرانی‌هایشان و در نوع نگاه به مهمترین مسئولیت حکمرانی، توجه ویژه‌ای به اجرای عدالت در همه شئون بخصوص عدل اخلاقی دارند.

شهید بهشتی، در اغلب سخنرانی‌هایشان و در نوع نگاه به مهمترین مسئولیت حکمرانی، توجه ویژه‌ای به اجرای عدالت در همه شئون بخصوص عدل اخلاقی دارند.