کمیته مشترک نظامی سوریه و ترکیه؛ در گفت وگو با حسن هانی‌زاده

در سال‌های اخیر کردهای سوریه، با حمایت‌هایی خاص، شکلی از خودگردانی دموکراتیک را در مناطق شمال شرقی سوریه که دولت مرکزی بر آن کنترل ندارد، محقق کردند.

در سال‌های اخیر کردهای سوریه، با حمایت‌هایی خاص، شکلی از خودگردانی دموکراتیک را در مناطق شمال شرقی سوریه که دولت مرکزی بر آن کنترل ندارد، محقق کردند.