گانمید؛ دنیای آبی در نزدیکی مشتری!/ عکس

جیمزوق اخیرا نگاه دقیقی به قمر مشتری داشته‌است.

جیمزوق اخیرا نگاه دقیقی به قمر مشتری داشته‌است.