گاهی گوش، پیش از «دیدنِ دوست» عاشقش می‌شود

درگذشت عالم وارسته استاد فاطمی‌نیا برای دینداران و اخلاق‌مداران موجب تأثر و تألم گردید.

درگذشت عالم وارسته استاد فاطمی‌نیا برای دینداران و اخلاق‌مداران موجب تأثر و تألم گردید.