گذرگاه لوهانسک _ دونسک، گذر تاریخی دیکتاتوری

وقتی در ژوین سال ۱۹۴۱ ارتش ورماخت هیتلر ، در صد وسی امین سالگرد حمله ناپلئون بناپارت به روسیه ، خطوط مرزی شوروی را مورد تهاجم سنگین خود قرار دادند ، مانند نیروهای ناپلئون به راحتی از اکراین و همین گذرگاه لوهانسک_ دونسک در شرق اکراین عبور کرده و به خاک اصلی شوروی رسیدند ولی در ادامه جنگ مشکل آذوقه و تدارکات گریابنگیر هر دو لشگر کشورکشا آن زمان جهان را گرفت و از همین گذرگاه به کشورهای خود بازگشته و در نهایت شکست و مصیبتی بزرگ نصیب ناپلئون و هیتلر و ملتهای آنان گشت .
اینار گذرگاه لوهانسک_ دونسک بعد از ۸۰ سال ،شاهد لشگر کشی بزرگ دیگری است که تنها جهت آن عوض شده است اینبار به جای غرب به شرق ، لشکری از شرق میل سرزمین های همسایه غربی خود را کرده است .
حمله ای که قرار بود مانند دو حمله ناپلئون و هیتلر ، حمله برق آسا باشد به نحوی که فرصت ابتکار عمل را از مدافع بگیرد و لشکر پوتین در سه روز کیف پایتخت اکراین به اشغال خود در آورده و مانند جنگهای گرجستان و شبه جزیره کریمه دنیا را در عمل انجام شده قرار دهند ، ولی تاریخ دوباره تکرار شد و نیروی مهاجم در محاسبات خود اشتباه کرد و در باتلاق زیاده خواهی..

وقتی در ژوین سال ۱۹۴۱ ارتش ورماخت هیتلر ، در صد وسی امین سالگرد حمله ناپلئون بناپارت به روسیه ، خطوط مرزی شوروی را مورد تهاجم سنگین خود قرار دادند ، مانند نیروهای ناپلئون به راحتی از اکراین و همین گذرگاه لوهانسک_ دونسک در شرق اکراین عبور کرده و به خاک اصلی شوروی رسیدند ولی در ادامه جنگ مشکل آذوقه و تدارکات گریابنگیر هر دو لشگر کشورکشا آن زمان جهان را گرفت و از همین گذرگاه به کشورهای خود بازگشته و در نهایت شکست و مصیبتی بزرگ نصیب ناپلئون و هیتلر و ملتهای آنان گشت .

اینار گذرگاه لوهانسک_ دونسک بعد از ۸۰ سال ،شاهد لشگر کشی بزرگ دیگری است که تنها جهت آن عوض شده است اینبار به جای غرب به شرق ، لشکری از شرق میل سرزمین های همسایه غربی خود را کرده است .

حمله ای که قرار بود مانند دو حمله ناپلئون و هیتلر ، حمله برق آسا باشد به نحوی که فرصت ابتکار عمل را از مدافع بگیرد و لشکر پوتین در سه روز کیف پایتخت اکراین به اشغال خود در آورده و مانند جنگهای گرجستان و شبه جزیره کریمه دنیا را در عمل انجام شده قرار دهند ، ولی تاریخ دوباره تکرار شد و نیروی مهاجم در محاسبات خود اشتباه کرد و در باتلاق زیاده خواهی خود گیر افتاد .

به گفته برخی تحلیلگران ، روسیه تا امروز در جنگ با اکراین متحمل تا ۸۰۰ میلیارد دلار ضرر اقتصادی شده است ( سقوط ارزش روبل ، سقوط بازارهای بورس مسکو ، تحریم های اقتصادی ، هزینه های تدارکات و لجستیک جنگ و …. ) و اینکه اقتصاد روسیه تا چه مدتی دیگر توان اداره این جنگ را داراست مشخص نیست ولی موردی که واضح و مبرهن است ، فرسایشی شدن جنگ یعنی شکسته شدن کمر اقتصاد روسیه و عقب گرد شدید برای این اقتصاد که در سالهای اخیر نیز حال چندان خوشی نداشت .

جنگ در هر گوشه ای از دنیا فارغ از رنگ چشم و موی متاثرین از آن امری نکوهیده و غیرقابل دفاع است و امید است که هر چه زودتر زشتی جنگی دیگر از رخ جهان پاک شود و روسیه حاضر گردد با حداقل امتیازیات سیاسی و برای حفظ صلح و امنیت جهانی به حمله خود پایان دهد .

* دکترای روابط بین المل، مدرس دانشگاه و مدیر گروه مطالعات کشمکش و همکاری در خاورمیانه امروز در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه