گسترش خشونت و «لات‌بازی‌» در بین جوانان؛ گفت وگو با رئیس انجمن مددکاری ایران

گنده‌لاتی یکی از رفتارهای پرتکرار و مورد توجه برخی جوانان در این روزها شده است و همین هم باعث شده گنده‌لات بودن و خرده‌فرهنگ لات‌های جنوب شهر مورد توجه سریال‌سازان هم قرار بگیرد و از قضا سریال‌های پرطرفداری هم ساخته شود.

گنده‌لاتی یکی از رفتارهای پرتکرار و مورد توجه برخی جوانان در این روزها شده است و همین هم باعث شده گنده‌لات بودن و خرده‌فرهنگ لات‌های جنوب شهر مورد توجه سریال‌سازان هم قرار بگیرد و از قضا سریال‌های پرطرفداری هم ساخته شود.