گورباچف و فروپاشی یک ابرقدرت*

عمر میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی که پایان جنگ سرد به نام او رقم زده شد در زمانی به پایان رسید که شرایط دنیا به گونه‌ای در حال شکل‌گیری است که جهان دوباره وارد یک جنگ سرد دیگری دارد می‌شود.

عمر میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی که پایان جنگ سرد به نام او رقم زده شد در زمانی به پایان رسید که شرایط دنیا به گونه‌ای در حال شکل‌گیری است که جهان دوباره وارد یک جنگ سرد دیگری دارد می‌شود.