یوزهایی که عقاب شکار کردند

دیشب جو سالن برگزاری مسابقات والیبال جام ملت ها در لهستان، به گونه ای بود که هر ورزشکار باتجربه و میدان دیده ای را، زمینگیر می کرد اما یوزها ثابت کردند که ژن ایرانی با ترس میانه ای ندارد.

دیشب جو سالن برگزاری مسابقات والیبال جام ملت ها در لهستان، به گونه ای بود که هر ورزشکار باتجربه و میدان دیده ای را، زمینگیر می کرد اما یوزها ثابت کردند که ژن ایرانی با ترس میانه ای ندارد.