۳۰ روش برای داشتن یک جامعه سالم

۱- منابعِ مستقلِ مالی اکثریتِ مطلقِ مردم از دولت
۲- منابعِ یادگیری شهروندان: ۱۰ درصد شفاهی، ۹۰ درصد کتاب خوانی؛
۳- شروع نقدِ فرزندان توسطِ مادران و پدران از ۵ سالگی؛
۴- داشتن اِلیتِ منسجمی که به فکرِ ۳۰ سالِ آیندۀ کشورباشد؛
۵- مطالعۀ حداقل دو کتابِ تاریخی در سال توسط شهروندان؛
۶- آموزشِ وفای به عهد قبل از ۱۰ سالگی؛
۷- آموزشِ راست گویی قبل از ۱۰ سالگی؛
۸- یادگیری خود انتقادی به صورت شفاهی و مکتوب قبل از ۱۸ سالگی؛
۹- مطالعۀ حداقل یک بیوگرافی در سال توسط شهروندان؛
۱۰- تسلط به یک زبانِ خارجی قبل از ۱۴ سالگی؛
۱۱- معاشرت: ۳۰ درصد با دیگران، ۷۰ درصد عادت به مقامِ تنهایی؛
۱۲- آموزشِ داشتنِ یک شخصیت در دورۀ دبستان؛
۱۳- داشتن درآمدِ کافی برای سفرهای داخلی و خارجی
۱۴ آموزشِ عادتِ به نوشتنِ حداقل ۲۰ صفحه در ماه در دورۀ دبیرستان؛
۱۵- یادگیری تقدیر ازتوانایی های دیگران و بی نیازی از نمایش قبل از ۱۸ سالگی؛
۱۶- توانِ جذبِ استخدامی طبقۀ متوسط در سیستمِ امنیتی؛
۱۷- حفظِ حداقلِ ۶۰ در صدی طبقه متوسط دراقتصادِ ملی؛
۱۸- یاد گیری حذف نکردن و تخریب نکردن دیگران قبل از ۱۸ سالگی؛
۱۹- حسِ مردم ..

۱- منابعِ مستقلِ مالی اکثریتِ مطلقِ مردم از دولت

۲- منابعِ یادگیری شهروندان: ۱۰ درصد شفاهی، ۹۰ درصد کتاب خوانی؛

۳- شروع نقدِ فرزندان توسطِ مادران و پدران از ۵ سالگی؛

۴- داشتن اِلیتِ منسجمی که به فکرِ ۳۰ سالِ آیندۀ کشورباشد؛

۵- مطالعۀ حداقل دو کتابِ تاریخی در سال توسط شهروندان؛

۶- آموزشِ وفای به عهد قبل از ۱۰ سالگی؛

۷- آموزشِ راست گویی قبل از ۱۰ سالگی؛

۸- یادگیری خود انتقادی به صورت شفاهی و مکتوب قبل از ۱۸ سالگی؛

۹- مطالعۀ حداقل یک بیوگرافی در سال توسط شهروندان؛

۱۰- تسلط به یک زبانِ خارجی قبل از ۱۴ سالگی؛

۱۱- معاشرت: ۳۰ درصد با دیگران، ۷۰ درصد عادت به مقامِ تنهایی؛

۱۲- آموزشِ داشتنِ یک شخصیت در دورۀ دبستان؛

۱۳- داشتن درآمدِ کافی برای سفرهای داخلی و خارجی

۱۴ آموزشِ عادتِ به نوشتنِ حداقل ۲۰ صفحه در ماه در دورۀ دبیرستان؛

۱۵- یادگیری تقدیر ازتوانایی های دیگران و بی نیازی از نمایش قبل از ۱۸ سالگی؛

۱۶- توانِ جذبِ استخدامی طبقۀ متوسط در سیستمِ امنیتی؛

۱۷- حفظِ حداقلِ ۶۰ در صدی طبقه متوسط دراقتصادِ ملی؛

۱۸- یاد گیری حذف نکردن و تخریب نکردن دیگران قبل از ۱۸ سالگی؛

۱۹- حسِ مردم از اینکه، کسبِ هر نوع برتری و مزیت در جامعه از طریقِ رقابت وتوانایی، امکان پذیر است؛

۲۰- سیاست مداران به جزقدرت و سمت، آلترناتیوهای دیگرِ کاری داشته باشند؛

۲۱- آموزشِ نحوۀ شنیدن/ گوش کردن و دقتِ در حرف زدن با دیگران در ساعت ۸ شب رسانه های تصویری؛

۲۲- آموزشِ مسائل عمومی حقوقی در ساعتِ ۸ شب رسانه های تصویری؛

۲۳- آموزشِ روش‌های مراقبت از خود و محیطِ زیست در ساعتِ ۸ شب رسانه های تصویری؛

۲۴- حضورزنانِ متخصص در سیاست گذاری‌ها و مدیریت ها؛

۲۵- نهادینه کردن واژۀ FACT در ذهن و روان شهروندان قبل از ۱۸ سالگی؛

۲۶- آموزشِ مبارزه با تَملُق، حسد و عصبانیت دردورۀ دبیرستان؛

۲۷- رسانه های غیردولتی، فرصتِ نقدِ سخنان افرادِ دولتی را داشته باشند؛

۲۸- آموزش انصافِ در قضاوت و روش‌های حل اختلاف با دیگران قبل از ۱۸ سالگی؛

۲۹- آموزشِ دبیرستانی اینکهِ افراد، حق دارند درفکر و سلیقه باهم متفاوت وحتی متضاد باشند و در ضمن به هم احترام بگذارند و بد گویی نکنند؛

۳۰- مبارزه با خود خواهی از طریقِ مواجهه با افرادِ توانا درمحیطِ بین المللی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.