۳۰ ویژگی افرادی که ذهن متمرکز دارند

۱- نسبت به ثانیه‌ها هم، آگاهی و حساسیت دارند؛
۲- صرفاً در یک موضوع، تخصص دارند و نظر می دهند؛
۳- همیشه چند پروژۀ جدّی دارند؛
۴- برای یک سالِ آینده، برنامۀ مکتوب و برای ده سال اُفق دارند؛
۵- با تسلسل، الویت بندی و کوتاه صحبت می کنند؛
۶- در کسبِ مها رتِ جمع کردنِ اند یشه ها و سخنان خود، بسیار تمرین کرده اند؛
۷- زندگیشان بر اساس نظریۀ سیستم ها طراحی شده است؛
۸- افرادِ نا صادق را از زندگی خود به تدریج حذف می کنند؛
۹- واژه ها را به جا انتخاب کرده و از واژۀ “من” بسیار کم استفاده می کنند؛
۱۰- با ریاضیات اُنس دارند؛
۱۱- در انتخاب “دوست” بسیار سخت گیرهستند ولی آنها را با انبوهِ وقت، خوش قولی، خویشتن داری و مِهر نگه می دارند؛
۱۲- درسخن گفتن، وقتِ مخاطب را تلف نمی کنند؛
۱۳- بر آنچه می گویند ریاضی وارکنترل دارند؛
۱۴- حس و فهمی تسلسلی از فرآیندِ تحققِ مصالح و منافع خود دارند؛
۱۵- چند قدم جلوتر، پی آمدهای سخنان خود را می سنجند؛
۱۶- با تیمی کارکردن، اعتمادِ پایدارِشبکه های کاری خود را جلب می کنند؛
۱۷- هر پروژه ای را به ده قسمت تقسیم می کنند وآرام و با حوصله پیش می روند؛
۱۸- عمومِ کار..

۱- نسبت به ثانیه‌ها هم، آگاهی و حساسیت دارند؛

۲- صرفاً در یک موضوع، تخصص دارند و نظر می دهند؛

۳- همیشه چند پروژۀ جدّی دارند؛

۴- برای یک سالِ آینده، برنامۀ مکتوب و برای ده سال اُفق دارند؛

۵- با تسلسل، الویت بندی و کوتاه صحبت می کنند؛

۶- در کسبِ مها رتِ جمع کردنِ اند یشه ها و سخنان خود، بسیار تمرین کرده اند؛

۷- زندگیشان بر اساس نظریۀ سیستم ها طراحی شده است؛

۸- افرادِ نا صادق را از زندگی خود به تدریج حذف می کنند؛

۹- واژه ها را به جا انتخاب کرده و از واژۀ "من" بسیار کم استفاده می کنند؛

۱۰- با ریاضیات اُنس دارند؛

۱۱- در انتخاب "دوست" بسیار سخت گیرهستند ولی آنها را با انبوهِ وقت، خوش قولی، خویشتن داری و مِهر نگه می دارند؛

۱۲- درسخن گفتن، وقتِ مخاطب را تلف نمی کنند؛

۱۳- بر آنچه می گویند ریاضی وارکنترل دارند؛

۱۴- حس و فهمی تسلسلی از فرآیندِ تحققِ مصالح و منافع خود دارند؛

۱۵- چند قدم جلوتر، پی آمدهای سخنان خود را می سنجند؛

۱۶- با تیمی کارکردن، اعتمادِ پایدارِشبکه های کاری خود را جلب می کنند؛

۱۷- هر پروژه ای را به ده قسمت تقسیم می کنند وآرام و با حوصله پیش می روند؛

۱۸- عمومِ کارهای آنان ناظر به درازمدت است؛

۱۹- منحنی ثباتِ فکری و رفتاری طرفهای خود را مرتب ترسیم و به هنگام می کنند؛

۲۰- لوزی وار فکرمی کنند و سخن می گویند: مقدمه ای کوتاه، تشریح و نتیجه گیری؛

۲۱- فقط یک جهان بینی دارند نه آنکه به تناسب شرایط و مخاطب، جهان بینی خود را چند بار در روز تغییر دهند؛

۲۲- نیازِ به "نمایش" را از خود زُدوده اند: مانند زیردریایی بعضی وقتها به روی اقیانوس می آیند؛

۲۳- مؤثرترین دانشی که سعی می کنند آن را با حوصله به کار ببرند، شناختِ چرایی رفتارِ افراد است؛

۲۴- از فردی که مکررا بدعهدی می کند به تدریج فاصله می گیرند چون به درد ساختن نمی خورد؛

۲۵- در سال، به سنتِ دانمارکی ها حداقل نیم مترکتاب می خوانند (حدود هجده کتاب)؛

۲۶ سرموقع تصمیم می گیرند: چه موقعی سکوت کنند و چه موقعی تقابل؛

۲۷- محرکه های عصبانیتِ آنها، تحتِ کنترلِ تواناییهایشان است؛

۲۸- ازصبح تا شب، دنبال بهترشدن هستند و دفترچۀ خود انتقادی آنها مرتب به هنگام می شود؛

۲۹- با عُلّو طبع و اعتماد به نفسی که دارند، نیازی به حیله گری و بد گویی ندارند؛

۳۰- اکثرِ مواقع، به جای واکنش، سکوت می کنند.