۵ اولویت کارلوس کی‌روش در بازگشت به ایران

کارلوس کی‌روش پس از دو تجربه کوتاه‌مدت در کلمبیا و مصر بار دیگر به ایران برگشته تا هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد. او در فاصله دو ماه تا جام جهانی کار سختی برای بهبود اوضاع تیم ملی ایران دارد. در این یادداشت پنج اولویت کی‌روش در مدت کم باقیمانده پرداخته شد.

کارلوس کی‌روش پس از دو تجربه کوتاه‌مدت در کلمبیا و مصر بار دیگر به ایران برگشته تا هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد. او در فاصله دو ماه تا جام جهانی کار سختی برای بهبود اوضاع تیم ملی ایران دارد. در این یادداشت پنج اولویت کی‌روش در مدت کم باقیمانده پرداخته شد.