این یک گوله پشم نیست!

مطالعه‌ای در Science نشان داد که یک دودمان کمتر شناخته شده از سگ‌ها با خز ضخیم که به صورت پتو درآمده بود، هزاران سال توسط بومیان آمریکای شمالی تا زمان مرگ سریع آن پس از استعمار اروپا پرورش داده شد.

مطالعه‌ای در Science نشان داد که یک دودمان کمتر شناخته شده از سگ‌ها با خز ضخیم که به صورت پتو درآمده بود، هزاران سال توسط بومیان آمریکای شمالی تا زمان مرگ سریع آن پس از استعمار اروپا پرورش داده شد.