با چه کسانی گفتگو نکنیم؟

هر چند گفتگوی معطوف به عمل در جامعه ایرانی مهمترین و مفید ترین و کم هزینه ترین عبور از بحران حاکم بر جامعه است اما نه با هر کس . با چند گروه در فضای مجازی بحث و مجادله و گفتگو نکنید و انها را کلا نادیده بگیرید … آنها علفهای هرزی هستند که فقط هستند تا مانع رشد و شکوفایی شما شوند.
کسانی که واقعیت ستیز هستند و تو روز روشن خورشید را انکار می کنند…مصداقهای ان را بویژه در ایام اخیر فراوان دیدید که از سوراخ‌های خودشان بیرون امدند.
کسانی که مزد می گیرند تا مغلطه کنند و دروغ و شبه دروغ منتشر کنند و با تکرار دروغ زمینه های دیده شدن واقعیت را کور کنند.
کسانی که ناسزا و فحاشی و تهمت و توهین را به گفتگوی منطقی و مستند ترجیح می دهند. اینها دشمنان اخلاق انسانی هستند.
کسانی که خود را عقل کل و دانا به همه رازهای آشکار و پنهان عالم می دانند و از گفتگو دنبال کشف حقیقت نیستند بلکه تحمیل عقیده را با گفتگو اشتباه گرفتند
گفتگو با مخالفین و دگر اندیشان در صورتی که اهل شنیدن و منطق و مغلطه و سفسطه نباشند نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مفید است زیرا قتاریکی های ذهنی و شناختی ما را روشن می کند.
۶۵۶۵

هر چند گفتگوی معطوف به عمل در جامعه ایرانی مهمترین و مفید ترین و کم هزینه ترین عبور از بحران حاکم بر جامعه است اما نه با هر کس . با چند گروه در فضای مجازی بحث و مجادله و گفتگو نکنید و انها را کلا نادیده بگیرید … آنها علفهای هرزی هستند که فقط هستند تا مانع رشد و شکوفایی شما شوند.

کسانی که واقعیت ستیز هستند و تو روز روشن خورشید را انکار می کنند…مصداقهای ان را بویژه در ایام اخیر فراوان دیدید که از سوراخ‌های خودشان بیرون امدند.

کسانی که مزد می گیرند تا مغلطه کنند و دروغ و شبه دروغ منتشر کنند و با تکرار دروغ زمینه های دیده شدن واقعیت را کور کنند.

کسانی که ناسزا و فحاشی و تهمت و توهین را به گفتگوی منطقی و مستند ترجیح می دهند. اینها دشمنان اخلاق انسانی هستند.

کسانی که خود را عقل کل و دانا به همه رازهای آشکار و پنهان عالم می دانند و از گفتگو دنبال کشف حقیقت نیستند بلکه تحمیل عقیده را با گفتگو اشتباه گرفتند

گفتگو با مخالفین و دگر اندیشان در صورتی که اهل شنیدن و منطق و مغلطه و سفسطه نباشند نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مفید است زیرا قتاریکی های ذهنی و شناختی ما را روشن می کند.

۶۵۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.