برجام در کما

موضع طرفین برجام به ویژه ایران و عضو خارج شده از این توافق یعنی آمریکا نسبت به احیای این توافق اینگونه شده که هر دو تا منتهاالیه این مساله می‌روند که همه به این نتیجه برسند کار برجام تمام شده؛

موضع طرفین برجام به ویژه ایران و عضو خارج شده از این توافق یعنی آمریکا نسبت به احیای این توافق اینگونه شده که هر دو تا منتهاالیه این مساله می‌روند که همه به این نتیجه برسند کار برجام تمام شده؛