تاثیر استراتژی نظامی اسرائیل بر امنیت ملی ما

بدون‌تردید برای‌ هر کشور و نظام‌سیاسی‌ شناخت‌ دقیق‌ و واقع‌بینانه‌ عواملی‌ که‌موجودیت‌، امنیت‌ و منافع‌ حیاتی‌ آن‌ را تهدیدمی‌کنند از اولویت‌ اساسی‌ برخوردار است‌، زیرا این‌ دسته‌ از تهدیدات‌ که‌ به‌ دلیل‌گستردگی‌ و عمق‌ پیامدهای‌ آنها به‌ “تهدیدات‌استراتژیک‌” موسوم‌اند به‌ راحتی‌ می‌توانند برسر راه‌ حرکت‌ عمومی‌ یک‌ جامعه‌ به‌ سوی‌پیشرفت‌ و توسعه‌ موانع‌ جدی‌ ایجاد کرده‌، یااساساً موجودیت‌ و هویت‌ یک‌ کشور را درخطر اندازد.

بدون‌تردید برای‌ هر کشور و نظام‌سیاسی‌ شناخت‌ دقیق‌ و واقع‌بینانه‌ عواملی‌ که‌موجودیت‌، امنیت‌ و منافع‌ حیاتی‌ آن‌ را تهدیدمی‌کنند از اولویت‌ اساسی‌ برخوردار است‌، زیرا این‌ دسته‌ از تهدیدات‌ که‌ به‌ دلیل‌گستردگی‌ و عمق‌ پیامدهای‌ آنها به‌ "تهدیدات‌استراتژیک‌" موسوم‌اند به‌ راحتی‌ می‌توانند برسر راه‌ حرکت‌ عمومی‌ یک‌ جامعه‌ به‌ سوی‌پیشرفت‌ و توسعه‌ موانع‌ جدی‌ ایجاد کرده‌، یااساساً موجودیت‌ و هویت‌ یک‌ کشور را درخطر اندازد.