تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا گرفتار بحران جدی است بیان این نکته بیانگر روح نژادپرستانه غرب به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این گفته از زبان شرقیها بیرون آمده بود رسانه ها چه غوغایی به راه می-انداختند. او با این تمثیل گویی می خواهد این تفکر را به صحنه اجتماعی تسری دهد.
شاید هم فرافکنی است و می خواهد بگوید اگر در اثر تحول جهان از جمله قطع گاز روسیه اروپا دچار بدبختی شد این ناشی از حمله جنگل به باغ است و از پیش تقصیر متوجه آنان نیست و اگر هر چه وحشی گری کنندآنها مقصر نیستند!
آنها فراموش کرده اند که اگر سرزمینشان باغ شده است این باغستان نتیجه غارت جنگلواره به کشورهای ضعیف و عقب نگهداشته شده توسط آنها است. مثل این می ماند که شهرها که توسعه شان را به مقدار زیاد به روستا مدیون اند و هم اکنون هم به آنها وامدار اند خود را برتر بدانند، که اغلب می دانند و بر آنها تفاخر کنند.
کافی است تاریخ خود را بخوانند و ببینند که در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و در آن زمان کشورهای شرقی از جمله چین و ایران و حتی آفریقا در چه درجه از تمدن بودند.
از زمان انقلاب به اصطلاح صنعتی و بروز استعمار و چپاول تمام امک..

اما در این شرایط که اروپا گرفتار بحران جدی است بیان این نکته بیانگر روح نژادپرستانه غرب به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این گفته از زبان شرقیها بیرون آمده بود رسانه ها چه غوغایی به راه می-انداختند. او با این تمثیل گویی می خواهد این تفکر را به صحنه اجتماعی تسری دهد.

شاید هم فرافکنی است و می خواهد بگوید اگر در اثر تحول جهان از جمله قطع گاز روسیه اروپا دچار بدبختی شد این ناشی از حمله جنگل به باغ است و از پیش تقصیر متوجه آنان نیست و اگر هر چه وحشی گری کنندآنها مقصر نیستند!

آنها فراموش کرده اند که اگر سرزمینشان باغ شده است این باغستان نتیجه غارت جنگلواره به کشورهای ضعیف و عقب نگهداشته شده توسط آنها است. مثل این می ماند که شهرها که توسعه شان را به مقدار زیاد به روستا مدیون اند و هم اکنون هم به آنها وامدار اند خود را برتر بدانند، که اغلب می دانند و بر آنها تفاخر کنند.

کافی است تاریخ خود را بخوانند و ببینند که در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و در آن زمان کشورهای شرقی از جمله چین و ایران و حتی آفریقا در چه درجه از تمدن بودند.

از زمان انقلاب به اصطلاح صنعتی و بروز استعمار و چپاول تمام امکانات کشورهای تحت سلطه به نفع اروپا و امریکا به همراه قتل و حبس و تبعید مصادره شد و با آموزش غلط به مردم و به ویژه کشورهای عقب نگهداشته شده حالا این مطلب برایشان جا افتاده که آنها باغدارند و دیگران جنگلبان. ای کاش جنگلبان، که حتماً در نگاه بورل و هم فکرانش حیوانات جنگل اند که خودشان به این نسبت سزاوارترند. بیچاره مردمی که بی جهت از آنان حمایت می کنند و سنگ آنها را به سینه می زنند و زندگی درجه چندمی در آن کشورها را بر زندگی در کشور خویش ترجیح می دهند.

۶۵۶۵