رضایت مردم ملاک تشخیص موفقیت است*

وزیر صنعت، معدن و بازرگانی که ابن روزها بسیاری از علل نارسایی‌ها در صنعت و گرانی اجناس به سمت و سوی او هدف گرفته شده است، روز جمعه در قم با سه تن از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها مثل همیشه مراجع از سختی زندگی مردم و معیشت آنان سخن گفتند و توصیه اکید بر کنترل تورم و گرانی‌ها داشتند.

وزیر صنعت، معدن و بازرگانی که ابن روزها بسیاری از علل نارسایی‌ها در صنعت و گرانی اجناس به سمت و سوی او هدف گرفته شده است، روز جمعه در قم با سه تن از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها مثل همیشه مراجع از سختی زندگی مردم و معیشت آنان سخن گفتند و توصیه اکید بر کنترل تورم و گرانی‌ها داشتند.